Kategorie

Produkty

Obchodní podmínky

GIMI GROUP s.r.o.
IČ 287 17 511
se sídlem Litoměřice, K Výtopně 1889/4, PSČ 412 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddílu C, vložce číslo 28456 (dále též jen jako „prodávající“)

 

Níže uvedené obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese http://gimishop.cz. Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.


I. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky a zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále též jen jako „podmínky“).

1.2 Kupujícím se rozumí každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“). Spotřebitelem je kupující osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující-spotřebitel“). Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující-podnikatel“). Podnikatelem se pro účely podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že na něj ve smyslu právního vztahu s prodávajícím nahlíženo jako na podnikatele.

1.3 Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi obchodní společností GIMI GROUP s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. (dále též jen jako „smlouva“).

1.4 Zbožím se rozumí zboží, které prodávající prodává prostřednictvím svého internetového obchodu v souladu s těmito podmínkami (dále též jen jako „zboží“).

1.5 Kupní cenou se rozumí cena, za kterou prodávající nabízí prostřednictvím svého internetového obchodu zboží k prodeji kupujícímu (dále též jen jako „cena“). Cena je vždy zobrazena včetně DPH.

1.6 Popisem produktu se rozumí části webové stránky internetového obchodu na adrese http://gimigroup.cz, kde jsou poskytovány určité informace o zboží a jeho nákupu (dále též jen jako „popis produktu“).

1.7 Osobním údajem se rozumí informace, které kupující poskytl při nákupu nebo registraci v internetovém obchodu na internetové adrese http://gimishop.cz, především se osobním údajem rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo (dále též jen jako „osobní údaj“)

1.8 Stránkami se rozumí webové stránky prodávajícího na internetové adrese http://gimishop.cz
nebo jakékoli další URL adrese, která by mohla stávající adresu nahradit (dále též jen jako „stránky“).


II. Používání Stránek

2.1 Nákup nebo registrace
2.1.1 Pro registraci je nutné vyplnit registrační formulář na stránkách.
2.1.2 Kupující prohlašuje, že:
(i) Osobní údaje, které poskytl při nákupu nebo registraci, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné
(ii) bude neprodleně informovat prodávajícího o všech změnách ve svých osobních údajích prostřednictvím emailu, či aktualizaci svých záznamů v sekci Profil.
2.1.3 Kupující prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, který není oprávněn používat.

2.2 Odpovědnost za obsah stránek
2.2.1 Prodávající upozorňuje, že informace na stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na Stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
2.2.2 Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
2.2.3 Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na Stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na Stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Prodávajícího v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.
2.2.4 Prodávající může na Stránkách poskytnout Kupujícímu odkazy na jiné webové stránky z důvodů poskytnutí lepších informací. Prodávající nekontroluje všechny informace obsažené pod těmito odkazy a nenese odpovědnost za jejich obsah, produkty ani služby, které nabízejí. Zahrnutí těchto odkazů na Stránky neznamená souhlas Prodávajícího s jejich obsahem ani jejich podporu. Používání těchto odkazovaných stránek se může řídit jinými podmínkami a dohodami.

2.3 Popis produktů
2.3.1 Zboží je prodáváno na základě svého popisu. Popis produktu může stanovit další Zvláštní podmínky týkající se tohoto výrobku, které mohou obsahovat dodací lhůty, záruky, poprodejní servis a další podmínky.
2.3.2 Snažíme se, aby poskytované informace, popisy a ceny Zboží uvedených na Stránkách byly platné v době, kdy byla příslušná informace zadaná do systému. Ačkoli naším cílem je udržovat Stránky aktuální, může se stát, že informace včetně popisků ne vždy přesně odráží situaci v okamžiku, kdy si objednáte. Nemůžeme potvrdit cenu Zboží, dokud není vaše Objednávka přijata v souladu s naší politikou Potvrzení objednávky.
2.3.3 Doporučená maloobchodní cena (pokud je uvedena) je orientační cena, kterou poskytl Prodávajícímu jeho dodavatel.

2.4 Objednávky
2.4.1 Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky se považuje přechod Objednávky do stavu "Ve zpracování" nebo "Očekávána platba
2.4.2 Objednávka se považuje za přijatou až po písemném Potvrzení Objednávky Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
2.4.3 Veškeré zveřejněné informace na Stránkách, např. popisy, specifikace, fotografie, ceny Zboží jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.
2.4.4 V případě, že Prodávající přijme Objednávku, ale není schopen z důvodu, které jsou mimo jeho kontrolu, dodat objednané Zboží, pak Kupující souhlasí s vrácením částky v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Kupující vůči Prodávajícímu za nedoručení Zboží.
2.4.5 Skladové informace a informace o zásobách zboží jsou ze skladu přebírány automaticky a aktualizují se on-line každý pracovní den. Sklady našich dodavatelů se nachází v Hamburgu a Segrate.
2.4.6 Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu ve skladech vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. O průběhu Vaší objednávky jste vždy informováni. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo: 602 287 487.

2.5 Práva Prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo na, a nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu nebo třetím stranám za:
(I) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení Stránek (nebo jejich části) bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.
(II) jednostrannou změnu Podmínek bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.


III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že
náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifického zboží, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, je- li předmětem plnění několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího, přičemž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupující nalezne na stránkách prodávajícího;
dle ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
dle ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
dle ust. § 1837 písm. f) občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží,
spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
v případě, že kupující má stížnost může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


IV. Kupní smlouva

4.1 Smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu.

4.2 Technické kroky potřebné k uzavření Smlouvy, jsou následující:
(I) vybrané Zboží vloží Kupující do košíku stisknutím tlačítka Koupit teď. V nákupním košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Objednávku zadá Kupující stiskem tlačítka Potvrdit objednávku. Kupující projde jednoduchým procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku stiskem tlačítka Dokončit objednávku.
(II) Prodávající zašle Kupujícímu e-mail potvrzující zaevidování Objednávky. Tento e-mail nepředstavuje Potvrzení Objednávky.
(III) Po kontrole dostupnosti zboží ve skladech, zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem závazné Potvrzení Objednávky.

4.3 Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde, jakmile Prodávající doručí své závazné Potvrzení Objednávky Kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

4.4 Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj Cenu.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Kupujícího, pokud nastane jedna z následujících skutečností:
(I) Zboží, který si Kupující objednal, není k dispozici ze skladu
(II) neschopnost získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby platební kartou
(III) chybné uvedení Ceny nebo Popisu produktu
(IV) nesplňuje-li Kupující některou z podmínek definovaných těmito Podmínkami.

3.6 Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před obdržením potvrzením objednávky a to bez jakéhokoliv postihu. Zrušit Objednávku lze buď telefonicky na nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@gimishop.cz.


V. Dodání zboží

5.1 Místo dodání zboží bude dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím. Místem dodání se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce, a je uvedena na potvrzení objednávky.

5.2 Veškeré termíny Dodání uvedené v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za žádnou ztrátu či náklady vzniklé Kupujícím zpožděním dodání Zboží.

5.3 Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné okamžitě nahlásit Prodávajícímu e-mailem na adresu info@gimishop.cz nebo telefonicky na číslo +420 602 287 487.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo na částečné dodání Zboží, tímto není dotčena platnost Smlouvy.

5.5 Nepřevezme-li Kupující Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není -li přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není-li schopen uhradit Cenu), nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží v plné výši.


VI. Odstoupení od smlouvy

6.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od Smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

6.2 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Zboží musí být buď zasláno zpět a předáno prodávajícímu bez dobírky, nebo předáno na adrese prodávajícího.

6.3 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy), nebude Prodávající akceptovat odstoupení od Smlouvy a Zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět nebo bude uloženo na adrese sídla Prodávajícího k vyzvednutí.

6.4 Kupují, bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 nemá právo na odstoupení od smlouvy mj. v případě smluv:
(I) na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
(II) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
(III) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
(IV) na dodávku novin, periodik a časopisů,
(V) spočívajících ve hře nebo loterii.

6.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


VII. Odpovědnost za vady

7.1 Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci

7.2 Většina výrobců již v současné době nepoužívá záruční listy. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován dokladem o zakoupení věci, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se zbožím.

7.3 Kupující při uplatnění záruky má:
(I) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy.
(II) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
(III) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
(IV) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

7.4 V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu Zboží se Smlouvou má Kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to
(I) bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě prostřednictvím opravy.
(II) přiměřeným snížením Ceny
(III) náhradním dodáním zboží
(IV) odstoupením od Smlouvy
Nejprve může Kupující požadovat u Prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání Zboží. Pokud volbu Kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od Smlouvy odstoupit.


VIII. Reklamace

8.1 O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.2 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, přičemž vzorový formulář pro uplatnění práva z vadného plnění kupující nalezne na stránkách prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

8.3 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných a přiměřených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

8.4 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.3 Reklamace je podrobně upravena reklamačním řádem zveřejněným na stránkách prodávajícího.


IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje, které Kupující poskytne Prodávajícímu, jsou důkladně zabezpečeny. Prodávající se zavazuje dodržovat důvěrnost osobních údajů Kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů.

9.4 Prodávající tímto informuje kupující, že bude v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy předávat osobní údaje k zajištění řádného doručení objednávek svými logistickými partnery, některých aspektů poprodejního servisu, a k provádění průzkumů o spokojenosti.

9.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.4 Kupující má právo k přístupu, opravě nebo změnám osobních údajů svého uživatelského účtu po úspěšném přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

9.5 Pokud Kupující souhlasil se zasíláním marketingové komunikace (newsletter) od Prodávajícího, může Prodávající Osobní údaje Kupujícího (zejména emailovou adresu) využít k zasílání informací: o novinkách na Stránkách, o akcích týkajících se Zboží nebo novinky o společnosti Prodávajícího. Ve výjimečných případech může Prodávající informace Kupujícímu zaslat poštou nebo jej kontaktovat telefonem.

9.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.8 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

 


X. Duševní vlastnictví
10.1 Veškeré materiály publikované na Stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na Stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.2 Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.


XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Pokud vztah související s užitím stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Vztahy neupravené Podmínkami a Zvláštními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Litoměřice, K Výtopně 1889/4, PSČ 412 01,
adresa provozovny: Litoměřice, K Výtopně 1889/4, PSČ 412 01
adresa elektronické pošty: info@gimishop.cz,
telefon: +420 416 533 332.

11.5 Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

11.6 Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

11.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.8 Kupující bere na vědomí, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

11.5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2019.

Máte dotaz k produktům, objednávce nebo službám ?

Kontaktujte nás